sadsad x
asdasd
Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla MARKAMAMA PET SANAYİ A.Ş. (“MARKAMAMA”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz MARKAMAMA PET SANAYİ A.Ş. (“MARKAMAMA”) tarafından www.MARKAMAMA.com internet sitesi üzerinden ve çeşitli kişiye özel ürün satışı kapsamında verilen hizmet ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak toplanan kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.

MARKAMAMA’nın internet sitesinden faydalanmak için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla üyelik bir kullanım koşulu olarak sunulmamaktadır.

Öte yandan ürün ve hizmet satın alınması durumunda ticari ve yasal zorunluluklar ile işlem güvenliğinin sağlanması amacı ile kişisel veri girişi gereklidir.

MARKAMAMA’nın www.MARKAMAMA.com adresindeki “Üyelik” veya “Haber Bülteni” üyeliği seçeneği; katılımcının kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir ürün ya da hizmet almak ve MARKAMAMA ürün, hizmet ve etkinliklerinden haberdar olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknolojik olarak hizmet aldığımız tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekmektedir. İş bu nedenle üyelik kaydı ya da haber bülteni üyesi olarak ve bu işlemlere açık rıza vermiş olduğunuzu bilgilendirmek isteriz.

Ayrıca siz değerli kullanıcılarımızın gerek doğrudan tarafımıza gerekse diğer aracı kurumlar ile ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, bu kapsamda ilgililerce alınan ve usul ve yasaya uygunluğu taahhüt edildiği şekilde, aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve kanunen saklanması gereken süre kadar (örneğin akdi ilişkilerde 10 yıl) saklanacak, aynı zamanda amacı doğrultusunda orantılı bir şekilde ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

1.  Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Kişisel verileriniz, MARKAMAMA Haber Bülteni ve internet sitemize üye olmanız ile açık rıza göstererek ya da dolaylı olarak aracı kurumlar vasıtası ile reklam ve kampanya kapsamında verdiğiniz onay çerçevesinde, kanuni zorunluluk, ürün ya da hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekmesi nedeni ile ya da Dijital ve/veya basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler; Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta ya da ev/iş adresleri); internet sitesi kullanıcı verileri (çerez kayıtları gibi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi), toplanan bilgilerinizden ibarettir.

2.  İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

MARKAMAMA, internet sitesi ya da Haber Bülteni üyesi olarak açık rıza gösterdiğiniz ya da dolaylı olarak hizmet aldığımız aracı kurumlar vasıtası ile toplanan kişisel bilgileri; temel olarak sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ürün ve hizmet alımı/satımının gerçekleştirilmesi amacı yanında size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve MARKAMAMA etkinliklerinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları dahil olmak üzere; MARKAMAMA’nin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacı ile KVKK’nın 5. Maddesine bağlı olarak işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz üyelik ya da bülten kaydı sırasındaki açık rızanız, ürün veya hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekli olması, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleri kapsamında; tamamen ya da kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.  

3.  Kişisel Verilerinizin Kimlerle Hangi Amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ticari faaliyetimize ilişkin ürün veya hizmetin sizlere verilebilmesi, ulaştırılabilmesi, ödeme alınabilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kapsamında, ayrıca ürün bilgileri, kampanya ve promosyon haberlerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi amacı ile yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişiler ile (aracı kurumlar, hissedarlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi) ile paylaşılabilecektir.

Fakat, kişisel verileriniz KVKK’nın “İstisnalar” kapsamına giren 28. Maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde açık rızanız olmasa dahi ilgili makamlara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz ve toplanma amacı haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.

Ancak iş bu internet sitesine ilişkin hizmet aldığımız kurum altyapısı yurtdışında olduğu için haber bültenine ya da siteye üye olmakla kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiş olacaksınız. Bu nedenle eğer verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen haber bültenine ya da siteye üye olmayınız.

4.  İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

  •         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •         Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  •         Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •         İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
  •         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

MARKAMAMA PET SANAYİ A.Ş ’nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan İşbu Aydınlatma metnini okudum ve kabul ediyorum, kişisel verilerimin yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.